Galler för allas säkerhet


Den som bygger, förvaltar och äger en anläggning/område ansvarar för säkerheten. Följande finns att läsa gällande riktlinjer och ansvar.

I Trafikverkets publikation (VV Publ 2005:112) för avvattning och dränering:
”Alla ledningar med inre diameter ≥ 200 mm ska förses med spjälgaller vid in- och utlopp t ex i ett dike.”

Boverkets byggregler (2011:6) avsnitt 8:951 under allmänna råd:
”Där hastighets- och flödesdimensionering inte kan ge tillfredställande säkerhet mot olyckor, bör utloppsöppningarna förses med galler eller dylikt.”

Boverkets Handbok för barnsäkra brunnar:
”Den som bygger eller låter bygga, byggherren, ansvarar enligt bygglagstiftningen för att det som görs blir så säkert som det ska vara. Därefter ska ägaren se till så det fortsätter att vara så.”